People

Academic Staff

nallanathan_1Arumugam Nallanathan (Professor and Head of the Group)
Fellow of IEEE, Fellow of IET, Web of Science Highly Cited Researcher
Research interests: 6G Wireless Networks, Internet of Things, Molecular communications, Machine Learning for Wireless Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~nalla
E-mail: a.nallanathan AT qmul.ac.uk

Yue Chen (Professor)
FHEA, Guest Professor at BUPT
Research interests: Radio Resource Management for 5G, Small Cell and Heterogeneous Networks, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yue
E-mail: yue.chen AT qmul.ac.uk

michaelc-150x150Michael Chai (Professor and Director of JP-BUPT)
Director of JP-BUPT
Research interests: Radio Resource Management, Internet of Things, Vehicular Communications, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~michaelc
E-mail: michael.chai AT qmul.ac.uk

3-magedMaged Elkashlan (Senior Lecturer)
Fellow of HEA, Editor for IEEE Transactions on Wireless Communications
Research interests: 5G and Beyond Systems, Internet of Things, Molecular Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~maged
E-mail: maged.elkashlan AT qmul.ac.uk

elianeEliane Bodanese (Senior Lecturer)
Research interests: Quality of Service (QoS) provisioning in wireless networks, intelligent mechanisms for heterogeneous wireless environments, context aware wireless sensor networks
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~eliane
E-mail: eliane.bodanese AT qmul.ac.uk

1-yuanweiYuanwei Liu (Senior Lecturer)
Editor for IEEE Transactions on Communications, IEEE Access
Research interests: Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Internet of Things, Resource Allocation, Machine Learning and Big Data
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yuanwei
E-mail: yuanwei.liu AT qmul.ac.uk

Atm Shafiul Alam (Lecturer)
Research interests: Cognitive communications and networks, AI for communications, Emerging applications of wireless communications (verticals), Big Data analytics, ICT economy
Web: http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/alamatm.html
E-mail: a.alam AT qmul.ac.uk

mona_jaber

Mona Jaber (Lecturer)

Research interests: Internet of Things (IoT), Smart Mobility/Transport, Small cell Networks

Web:  http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/jabermona.html 

Research Staff

 1. Dr Wenqiang Yi
 2. Dr Xidong Mu

PhD Students

 1. Chao Zhang
 2.  Abdullah Alajmi
 3. Muhammad Fayaz
 4. Zhong Ruikang
 5. Xinyu Gao
 6. Gui Zhao
 7. Yasamin Omid
 8. Anna Li
 9. Yanling Hao
 10. Jiaqi Xu
 11. Mohammed Ali Alenezi 
 12. Syed Khurram Mahmud
 13. Zhong Yang
 14. Lanting Zha 
 15. Latifa Bin Rashed  
 16. Kangda Zhi
 17. Yanqiu Yu
 18. Chia-Yen Chiang
 19. Zunaira Nadeem
 20. Na Xue
 21. Zhaolin Wang
 22. Chen Zhixiong
 23. Na Yan
 24. Yuqin Liu
 25. Xiaoxia Xu
 26. Nannan Zhang
 27. Lai Wei
 28. Tuo Wu
 29. Qihao Peng
 30. Moudy Alshareef

Recently Graduated PhD Students

 1. Xiangyu He 
 2. Xiao Liu
 3. Wenqiang Yi
 4. Nan Jiang
 5. Ali Krayani
 6. Gui Zhou
 7. Yixuan Zou
 8. Tayyaba Irum
 9. Waleed Ahsan
 10. Xiaolan Liu

Visiting PhD Students

 1. Ziyi Xie
 2. Yonggang Gong
 3. Suyu Lyu
 4. Haochen Li
 5. Zheng Zhang