People

Academic Staff

nallanathan_1Arumugam Nallanathan (Professor and Head of the Group)
Fellow of IEEE, Fellow of IET, Web of Science Highly Cited Researcher (2016)
Research interests: 6G Wireless Networks, Internet of Things, Molecular communications, Machine Learning for Wireless Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~nalla
E-mail: a.nallanathan AT qmul.ac.uk

Yue Chen (Professor and Director of Teaching)
FHEA, Guest Professor at BUPT
Research interests: Radio Resource Management for 5G, Small Cell and Heterogeneous Networks, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yue
E-mail: yue.chen AT qmul.ac.uk

michaelc-150x150Michael Chai (Professor and Director of JP-BUPT)
Director of JP-BUPT
Research interests: Radio Resource Management, Internet of Things, Vehicular Communications, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~michaelc
E-mail: michael.chai AT qmul.ac.uk

3-magedMaged Elkashlan (Senior Lecturer)
Fellow of HEA, Editor for IEEE Transactions on Wireless Communications
Research interests: 5G and Beyond Systems, Internet of Things, Molecular Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~maged
E-mail: maged.elkashlan AT qmul.ac.uk

elianeEliane Bodanese (Senior Lecturer)
Research interests: Quality of Service (QoS) provisioning in wireless networks, intelligent mechanisms for heterogeneous wireless environments, context aware wireless sensor networks
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~eliane
E-mail: eliane.bodanese AT qmul.ac.uk

1-yuanweiYuanwei Liu (Senior Lecturer)
Editor for IEEE Transactions on Communications, IEEE Access
Research interests: Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Internet of Things, Resource Allocation, Machine Learning and Big Data
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yuanwei
E-mail: yuanwei.liu AT qmul.ac.uk

Atm Shafiul Alam (Lecturer)
Research interests: Cognitive communications and networks, AI for communications, Emerging applications of wireless communications (verticals), Big Data analytics, ICT economy
Web: http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/alamatm.html
E-mail: a.alam AT qmul.ac.uk

mona_jaber

Mona Jaber (Lecturer)

Research interests: Internet of Things (IoT), Smart Mobility/Transport, Small cell Networks

Web:  http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/jabermona.html 

Research Staff

 1. Dr Wenqiang Yi
 2. Dr Xiaonan Liu
 3. Dr Xidong Mu

PhD Students

 1. Chao Zhang
 2.  Abdullah Alajmi
 3. Muhammad Fayaz
 4. Zhong Ruikang
 5. Xinyu Gao
 6. Gui Zhao
 7. Yasamin Omid
 8. Tayyaba Irum
 9. Anna Li
 10. Yanling Hao
 11. Jiaqi Xu
 12. Mohammed Ali Alenezi 
 13. Syed Khurram Mahmud
 14. Zhong Yang
 15. Yixuan Zou
 16. Lanting Zha 
 17. Latifa Bin Rashed  
 18. Kangda Zhi
 19. Yanqiu Yu
 20. Chia-Yen Chiang
 21. Zunaira Nadeem
 22. Na Xue
 23. Zhaolin Wang
 24. Chen Zhixiong
 25. Na Yan
 26. Yuqin Liu
 27. Xiaoxia Xu
 28. Nannan Zhang
 29. Lai Wei
 30. Tuo Wu
 31. Qihao Peng
 32. Moudy Alshareef

Recently Graduated PhD Students

 1. Xiangyu He 
 2. Xiao Liu
 3. Wenqiang Yi
 4. Nan Jiang
 5. Ali Krayani
 6. Gui Zhou

Visiting PhD Students

 1. Ziyi Xie
 2. Yonggang Gong
 3. Suyu Lyu